Nêu hai loại mô hình mạng. Hãy phân biệt máy chủ với máy khách.

Nêu hai loại mô hình mạng. Hãy phân biệt máy chủ với máy khách.

Loading...

Hai loại mô hình mạng đó là:

– Mô hình ngang hàng: Tất cả các máy tính đều bình đẳng với nhau nghĩa là mỗi máy vừa có thể cung cấp trực tiếp tài nguyên của mình cho các máy khác vừa có thể sử dụng trực tiếp tài nguyênn của các máy khác trong mạng.

– Mô hình khách chủ: Một hoặc một vài máy sẽ được chọn để đảm nhận việc quản lí và cung cấp tài nguyên (chương trình, dữ liệu…), được gọi là máy chủ (Server), các máy khác sử dụng tài nguyên này, được gọi là máy khách (Client).

*Phân biệt máy chủ và máy khách

Loading...

– Máy chú là máy tính đảm bảo việc phục vụ các máy khách bằng cách đi khiển việc phân bố tài nguyên nằm trong mạng với mục đích chung.

– Máy khách là máy sử dụng tài nguyên do máy chủ cung cấp.

– Ta nhận thấy rằng lợi ích của mô hình khách- chủ là:

  • An toàn và bảo mật dữ liệu, quản lí và điều khiển tập trung trong vì dùng chung dữ liệu trên mạng.
  • Dữ liệu tập trung tại máy chủ nên dễ sao lưu và đảm bảo tính nhất quán.
  • Do máy chủ có khả năng lưu trữ dữ liệu rất lớn (có cấu hình rất mạ nên phần lớn các dữ liệu không cần lưu trữ trên máy khách làm giảm không giảm bộ nhớ cho các máy khách, các máy khác khai thác thông tin ở máy chủ…
loading...
DMCA.com Protection Status