Nêu mối liên quan giữa ô nhiễm môi truờng không khí với ô nhiễm môi truờng đất và nước?

Đánh giá bài viết

Nêu mối liên quan giữa ô nhiễm môi truờng không khí với ô nhiễm môi truờng đất và nước?

Trong không khí chứa nhiều khí thải độc hại của các nhà máy, khu công nghiệp. Khi tròi mưa cuốn theo những chất độc hại đó xuống làm ô nhiễm môi trường đất và môi trường nước, khién cho cây cối ở những vùng đó bị trụi lá và chết.

 

Chia sẻ bài viết: