Nêu và so sánh các đặc trưng của Windows và Linux.

Nêu và so sánh các đặc trưng của Windows và Linux.
5 (100%) 480 votes

Nêu và so sánh các đặc trưng của Windows và Linux.

–  Một số đặc trưng chung của Windows là:

  • Chế độ đa nhiệm;
  • Có một hệ thống giao diện dựa trên cơ sở bảng chọn với các biểu tượng kết họp gỉữa đồ họa và văn bản giải thích;
  • Cung cấp nhiều công cụ xử lí đồ hoạ và đa phương tiện (Multimedia)
  • Đảm bảo khai thác có hiệu quả nhiều loại dữ liệu khác nhau như âm thanh, hình ảnh
  • Đảm bảo các khả năng làm việc trong môi trường mạng.

– Một số đặc trưng chung của Linux

Linux là hệ điều hành đa nhiệm nhiều người dùng;

  • Có hệ thống quản lí tệp đơn giản và hiệu quả;
  • Có một hệ thống phong phú các môđun và chương trình tiện ích hệ thống.
  • Linux đã cung cấp cả chương trình  nguồn của toàn bộ hệ thống, làm cho nó có tính mở rất cao.

–  Còn ít các phần mềm ứng dụng chạy trên Linux so với trên Windows nên việc sử dụng Linux còn bị hạn chế.

Loading...