Home / Lịch sử / Lịch sử lớp 8 / Nêu ý nghĩa lịch sử của các cuộc cách mạng tư sản đầu tiên?

Nêu ý nghĩa lịch sử của các cuộc cách mạng tư sản đầu tiên?

Các cuộc cách mạng tư sản đầu tiên có ý nghĩa lịch sử to lớn đã chấm dứt sự đô hộ của ngoại bang (ở Hà Lan), lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế (ở Anh), giải phóng nhân dân khỏi ách thống trị của chủ nghĩa thực dân (ở Bắc Mĩ), mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở các nước này.

Xem thêm:  Trình bày sự phát triển chủ nghĩa tư bản Anh và những hệ quả của nó?

Check Also

hoc sinh gioi thumnail - Theo em khẩu hiệu đấu tranh của phong trào Ngũ tứ có gì mới so với khẩu hiệu " Đánh đổ Mãn Thanh" của cuộc cách mạng Tân Hợi?

Theo em khẩu hiệu đấu tranh của phong trào Ngũ tứ có gì mới so với khẩu hiệu ” Đánh đổ Mãn Thanh” của cuộc cách mạng Tân Hợi?

Những điểm mới của cuộc cách mạng này là ngoài việc hướng ngọn cở đầu …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *