Nhập vào 2 cạnh của một hình chữ nhật. In ra màn hình diện tích và chu vi của nó.

Nhập vào 2 cạnh của một hình chữ nhật. In ra màn hình diện tích và chu vi của nó.

Loading...

Program HINH_CHU_NHAT;
Uses Crt;
Var a,b,s,c: real;
Begin
   Clrscr;
   Writeln(‘ TINH DIEN TICH & CHU VI HINH CHU NHAT:’);
   Writeln(‘————————————————————–‘);
   Write('Nhap chieu dai='); readln(a);
   Write('Nhap chieu rong=');readln(b);
   s:=a*b;
   c:=(a+b)*2;
   Writeln('Dien tich hinh chu nhat la:’,s:6:2);
   Writeln('Chu vi hinh chu nhat:',c:6:2);
   Readln;
End.

loading...
DMCA.com Protection Status