Nhập vào 2 cạnh của một hình chữ nhật. In ra màn hình diện tích và chu vi của nó.

Nhập vào 2 cạnh của một hình chữ nhật. In ra màn hình diện tích và chu vi của nó.
2.67 (53.33%) 3 votes

Nhập vào 2 cạnh của một hình chữ nhật. In ra màn hình diện tích và chu vi của nó.

Program HINH_CHU_NHAT;
Uses Crt;
Var a,b,s,c: real;
Begin
    Clrscr;
    Writeln(‘ TINH DIEN TICH & CHU VI HINH CHU NHAT:’);
    Writeln(‘————————————————————–‘);
    Write('Nhap chieu dai='); readln(a);
    Write('Nhap chieu rong=');readln(b);
    s:=a*b;
    c:=(a+b)*2;
    Writeln('Dien tich hinh chu nhat la:’,s:6:2);
    Writeln('Chu vi hinh chu nhat:',c:6:2);
    Readln;
End.

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

Chia sẻ bài viết: