Home / Tin học / Tin học lớp 11 / Nhập vào 2 cạnh của một hình chữ nhật. In ra màn hình diện tích và chu vi của nó.

Nhập vào 2 cạnh của một hình chữ nhật. In ra màn hình diện tích và chu vi của nó.

Nhập vào 2 cạnh của một hình chữ nhật. In ra màn hình diện tích và chu vi của nó.

Program HINH_CHU_NHAT;
Uses Crt;
Var a,b,s,c: real;
Begin
   Clrscr;
   Writeln(‘ TINH DIEN TICH & CHU VI HINH CHU NHAT:’);
   Writeln(‘————————————————————–‘);
   Write('Nhap chieu dai='); readln(a);
   Write('Nhap chieu rong=');readln(b);
   s:=a*b;
   c:=(a+b)*2;
   Writeln('Dien tich hinh chu nhat la:’,s:6:2);
   Writeln('Chu vi hinh chu nhat:',c:6:2);
   Readln;
End.

Xem thêm:  Hãy cho biết sự khác nhau giữa hằng có đặt tên và biến.

Check Also

tong tich ma tran 1 - Viết chương trình nhập vào một ma trận vuông cấp n. Tính tổng của 2 ma trận.

Viết chương trình nhập vào một ma trận vuông cấp n. Tính tổng của 2 ma trận.

  Viết chương trình nhập vào một ma trận vuông cấp n. a. Tính tổng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *