Home / Tin học / Tin học lớp 11 / Nhập vào 2 cạnh của một hình chữ nhật. In ra màn hình diện tích và chu vi của nó.

Nhập vào 2 cạnh của một hình chữ nhật. In ra màn hình diện tích và chu vi của nó.

Nhập vào 2 cạnh của một hình chữ nhật. In ra màn hình diện tích và chu vi của nó.

Program HINH_CHU_NHAT;
Uses Crt;
Var a,b,s,c: real;
Begin
   Clrscr;
   Writeln(‘ TINH DIEN TICH & CHU VI HINH CHU NHAT:’);
   Writeln(‘————————————————————–‘);
   Write('Nhap chieu dai='); readln(a);
   Write('Nhap chieu rong=');readln(b);
   s:=a*b;
   c:=(a+b)*2;
   Writeln('Dien tich hinh chu nhat la:’,s:6:2);
   Writeln('Chu vi hinh chu nhat:',c:6:2);
   Readln;
End.

Xem thêm:  Viết chương trình nhập vào một chuỗi ký tự . Sau đó in chuỗi ra màn hình với các ký tự đầu đổi thành chữ thường, các ký tự cuối của từ trong chuỗi sang chữ hoa.

Check Also

tong tich ma tran 1 - Viết chương trình nhập vào một ma trận vuông cấp n. Tính tổng của 2 ma trận.

Viết chương trình nhập vào một ma trận vuông cấp n. Tính tổng của 2 ma trận.

  Viết chương trình nhập vào một ma trận vuông cấp n. a. Tính tổng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *