Nhập vào bán kính của hình tròn. In ra màn hình diện tích và chu vi của nó.

Nhập vào bán kính của hình tròn. In ra màn hình diện tích và chu vi của nó.

Loading...

Program HINHTRON;

Uses Crt;
Var r,dt,cv:real;
Begin
   Clrscr;
   Writeln('TINH DIEN TICH & CHU VI HINH TRON:');
   Writeln('——————————————————');
   Write ('Nhap ban kinh R=');readln(r);
   dt:=pi*r*r;
   cv:=2*pi*r;
   Writeln('Dien tich hinh tron la:',dt:6:2);
   Writeln('Chu vi hinh tron la:',cv:6:2);
   Readln;
End.

loading...
DMCA.com Protection Status