Home / Tin học / Tin học lớp 11 / Nhập vào bán kính của hình tròn. In ra màn hình diện tích và chu vi của nó.

Nhập vào bán kính của hình tròn. In ra màn hình diện tích và chu vi của nó.

Nhập vào bán kính của hình tròn. In ra màn hình diện tích và chu vi của nó.

Program HINHTRON;

Uses Crt;
Var r,dt,cv:real;
Begin
   Clrscr;
   Writeln('TINH DIEN TICH & CHU VI HINH TRON:');
   Writeln('——————————————————');
   Write ('Nhap ban kinh R=');readln(r);
   dt:=pi*r*r;
   cv:=2*pi*r;
   Writeln('Dien tich hinh tron la:',dt:6:2);
   Writeln('Chu vi hinh tron la:',cv:6:2);
   Readln;
End.

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • nhập vào bán kính của hình tròn in ra màn hình diện tích
  • nhập vào bán kính hình tròn in ra màn hình diệnn tích và chu vi của nó
  • viết chương trình diện tích và chu vi hình trong in ra màn hình
  • viết chương trình nhập vào bán kính hình tròn in ra màn hình diện tích chu vi của nó

Check Also

tong tich ma tran 1 - Viết chương trình nhập vào một ma trận vuông cấp n. Tính tổng của 2 ma trận.

Viết chương trình nhập vào một ma trận vuông cấp n. Tính tổng của 2 ma trận.

  Viết chương trình nhập vào một ma trận vuông cấp n. a. Tính tổng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *