Nhập vào bán kính của hình tròn. In ra màn hình diện tích và chu vi của nó.

Nhập vào bán kính của hình tròn. In ra màn hình diện tích và chu vi của nó.
5 (100%) 480 votes

Nhập vào bán kính của hình tròn. In ra màn hình diện tích và chu vi của nó.

Program HINHTRON;

Uses Crt;
Var r,dt,cv:real;
Begin
   Clrscr;
   Writeln('TINH DIEN TICH & CHU VI HINH TRON:');
   Writeln('——————————————————');
   Write ('Nhap ban kinh R=');readln(r);
   dt:=pi*r*r;
   cv:=2*pi*r;
   Writeln('Dien tich hinh tron la:',dt:6:2);
   Writeln('Chu vi hinh tron la:',cv:6:2);
   Readln;
End.

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • cách tinh pascal nhập vào bán kính R
  • viet phuong trinh nhap vao ban kinh cua mot duong tròn