Nhập vào bán kính của hình tròn. In ra màn hình diện tích và chu vi của nó.

Nhập vào bán kính của hình tròn. In ra màn hình diện tích và chu vi của nó.
5 (99.92%) 482 votes

Nhập vào bán kính của hình tròn. In ra màn hình diện tích và chu vi của nó.

Program HINHTRON;

Uses Crt;
Var r,dt,cv:real;
Begin
   Clrscr;
   Writeln('TINH DIEN TICH & CHU VI HINH TRON:');
   Writeln('——————————————————');
   Write ('Nhap ban kinh R=');readln(r);
   dt:=pi*r*r;
   cv:=2*pi*r;
   Writeln('Dien tich hinh tron la:',dt:6:2);
   Writeln('Chu vi hinh tron la:',cv:6:2);
   Readln;
End.

Ứng dụng VĂN MẪU TỔNG HỢP trên điện thoại với hơn 30k bài văn mẫu hay nhất, giải bài tập SGK, soạn văn đầy đủ chi tiết. Hãy tải App ngay để chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn nhé!

Nếu thấy bài viết hay, hãy động viên và chia sẻ ban biên tập! Các bình luận không phù hợp sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

DMCA.com Protection Status