Nhập vào một số nguyên không âm, kiểm tra xem nó có phải là số nguyên tố hay không?

Đánh giá bài viết

Nhập vào một số nguyên không âm, kiểm tra xem nó có phải là số nguyên tố hay không?

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • viết chương trình nhập vào một số và kiểm tra xem số đó có phải là số nguyên tố hay không?
+