Nhập vào tâm và bán kính của một đường tròn. Sau đó nhập vào một điểm A(x, y) bất kì và kiểm tra xem nó có thuộc đường tròn hay không?

Nhập vào tâm và bán kính của một đường tròn. Sau đó nhập vào một điểm A(x,y) bất kì và kiểm tra xem nó có thuộc đường tròn hay không?

Loading...

loading...
DMCA.com Protection Status