Quan niệm của Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền

hoc sinh gioi thumnail - Quan niệm của Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền

Nói tới nhà nước pháp quyền là nhấn mạnh tính tối thượng, vị trí, vai trò của pháp luật. Vì vậy có nhà nước pháp quyền tư sản và nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Cái khác nhau là ở tính từ của khái niệm “pháp quyền”. Quan niệm của Hồ Chí Minh … Read moreQuan niệm của Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, không ngừng nâng cao đời sống vật chất của nhân dân

hoc sinh gioi thumnail - Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, không ngừng nâng cao đời sống vật chất của nhân dân

Sau khi giành lại được độc lập dân tộc toàn bộ sức mạnh và ý chí của nhân dân ta đấu tranh cho độc lập, tự do được chuyển sang đấu tranh cho mục tiêu ấm no, hạnh phúc, từ đánh giặc chuyển sang xây dựng, phát triển kinh tế để dựng nước và giữ nước dân chủ. Như … Read moreTư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, không ngừng nâng cao đời sống vật chất của nhân dân

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ đức và tài

hoc sinh gioi thumnail - Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ đức và tài

Hồ Chí Minh luôn luôn đề cao vị trí vai trò của đội ngũ cán bộ. công chức. Người coi cán bộ nói chung “là cái mốc của mọi công việc”, “muốn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Để xây dựng một Nhà nước pháp quyền vững mạnh, … Read moreXây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ đức và tài

Đề phòng và khắc phục những tiêu cực trong hoạt động của Nhà nước

hoc sinh gioi thumnail - Đề phòng và khắc phục những tiêu cực trong hoạt động của Nhà nước

Xây dựng một Nhà nước của dân, do dân, vì dân không bao giờ tách rời với việc làm cho Nhà nước luôn trong sạch, vững mạnh. Điều này luôn luôn thường trực trong tâm trí và hành động của Hồ Chí Minh. Khi nước nhà giành được độc lập, chính quyền cách mạng còn … Read moreĐề phòng và khắc phục những tiêu cực trong hoạt động của Nhà nước

Tăng cường tính nghiêm minh của pháp luật đi đôi với đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng

hoc sinh gioi thumnail - Tăng cường tính nghiêm minh của pháp luật đi đôi với đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng

Hồ Chí Minh đã kết hợp một cách nhuần nhuyễn giữa quản lý xã hội bằng pháp luật với phát huy những truyền thống tốt đẹp trong đời sống cộng đồng người Việt Nam được hình thành qua hàng nghìn năm lịch sử (kết hợp nhuần nhuyễn cả “đức trị” và “pháp trị”). Trong việc … Read moreTăng cường tính nghiêm minh của pháp luật đi đôi với đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng

Quan điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước

hoc sinh gioi thumnail - Quan điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước

Trước hết, nói về quan điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng bộ máy nhà nước. Nói đến bộ máy nói chung và bộ máy nhà nước nói riêng là đề cập tới hệ thống, gồm nhiều bộ phận liên quan, gắn bó và ràng buộc lẫn nhau, thúc đẩy nhau cùng phát triển. … Read moreQuan điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước

Quan điểm của Hồ Chí Minh về nội dung dân chủ trong các lĩnh vực đời sống xã hội

hoc sinh gioi thumnail - Quan điểm của Hồ Chí Minh về nội dung dân chủ trong các lĩnh vực đời sống xã hội

Dân chủ trong quan niệm Hồ Chí Minh được thể hiện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội như chính trị. kinh tế, văn hóa, xã hội… mà hạt nhân là quyền con người, quyền công dân. Trong các lĩnh vực của đời sống xã hội thì dân chủ thể hiện … Read moreQuan điểm của Hồ Chí Minh về nội dung dân chủ trong các lĩnh vực đời sống xã hội

Quan niệm của Hồ Chí Minh về dân chủ

hoc sinh gioi thumnail - Quan niệm của Hồ Chí Minh về dân chủ

Toàn bộ di sản Hồ Chí Minh xét cho cùng là những di sản văn hóa, trong đó một giá trị to lớn, đáng tự hào là dân chủ. Hồ Chí Minh là nhà dân chủ nổi bật ở Việt Nam thế kỷ XX. Dưới sự lãnh đạo của Người, dân tộc Việt Nam từ … Read moreQuan niệm của Hồ Chí Minh về dân chủ

Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế

hoc sinh gioi thumnail - Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế

Cách mạng Việt Nam diễn ra trong thời đại mới được mở ra từ Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917. Vì vậy đoàn kết quốc tế là một đòi hỏi khách quan. Từ những năm bảy mươi của thế kỷ XIX, chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh đã trở thành chủ nghĩa … Read moreNội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế

Nguyên tắc đoàn kết quốc tế

hoc sinh gioi thumnail - Nguyên tắc đoàn kết quốc tế

a) Đoàn kết trên cơ sở thống nhất mục tiêu và lợi ích, có lý, có tình Cũng như xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, muốn thực hiện được đoàn kết quốc tế trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc và các lực lượng phản động quốc tế phải tìm ra … Read moreNguyên tắc đoàn kết quốc tế

DMCA.com Protection Status