Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc

5.0 480 – Vấn đề dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh là vấn đề dân tộc thuộc địa. Thực chất của vấn đề dân tộc thuộc địa bao gồm: + Đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, giải phóng dân tộc Hồ Chí Minh sớm nhận thấy, yêu cầu của xã hội thuộc … Read moreNội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc

Cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới phải do Đảng Cộng sản lãnh đạo

0.0 00 Cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới phải do Đảng Cộng sản lãnh đạo Nguyễn Ái Quốc phân tích: "Phàm làm việc gì cũng vậy, bất kỳ lớn bé, bất kỳ khó dễ, nếu không ra sức thì chắc không thành công… việc giải phóng gông cùm nô lệ cho … Read moreCách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới phải do Đảng Cộng sản lãnh đạo

Giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với dân tộc và nhân loại

5.0 480 – Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng con đường giải phóng và phát triển dân tộc + Tài sản tinh thần vô giá của dân tộc Việt Nam Tư tưởng Hồ Chí Minh là sản phẩm của thời đại, trường tồn, là tài sản vô giá của dân tộc ta. Sở dĩ … Read moreGiá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với dân tộc và nhân loại

Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản

5.0 480 Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản Để giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị của thực dân Pháp, ông cha ta đã sử dụng nhiều con đường gắn với những khuynh hướng chính trị khác nhau, sử dụng những vũ … Read moreCách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản

Mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp

5.0 480 a) Vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp có quan hệ chặt chẽ với nhau. Hồ Chí Minh rất coi trọng vấn đề dân tộc, đề cao sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước, những Người luôn đứng trên quan điểm giai cấp để nhận thức và giải quyết vấn đề … Read moreMối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp

Tính chất, nhiệm vụ và mục tiêu của cách mạng giải phóng dân tộc

5.0 481 Bằng phương pháp lịch sử cụ thể, bám sát thực tiễn xã hội thuộc địa, Hồ Chí Minh nhận thấy sự phân hóa giai cấp ở các nước thuộc địa phương Đông không giống như ở các nước tư bản phương Tây. Các giai cấp ở thuộc địa có sự khác nhau ít … Read moreTính chất, nhiệm vụ và mục tiêu của cách mạng giải phóng dân tộc

Vấn đề dân tộc thuộc địa

5.0 480 a) Thực chất của vấn đề dân tộc thuộc địa – Đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, giải phóng dân tộc Hồ Chí Minh không bàn về vấn đề dân tộc nói chung. Xuất phát từ nhu cầu khách quan của dân tộc Việt Nam, đặc điểm của thời đại. Người dành … Read moreVấn đề dân tộc thuộc địa

DMCA.com Protection Status