Home / Môn đại cương / Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin / Sự ra đời và lãnh dạo của Đảng Cộng sản giữ vai trò gì trong tiến trình giai cấp công nhân thực hiện sử mệnh lịch sử của mình? Tại sao?

Sự ra đời và lãnh dạo của Đảng Cộng sản giữ vai trò gì trong tiến trình giai cấp công nhân thực hiện sử mệnh lịch sử của mình? Tại sao?

–   Giữ vai trò gì?

Sự ra đời và lãnh đạo của Đảng Cộng sản là một tất yếu khách quan và là điều kiện tiên quyết bảo đảm giai cấp công nhân có thể thực hiện được sứ mệnh lịch sử của mình.

–   Tại sao?

+ Lý luận chung:

Theo quan điểm duy vật lịch sử, quần chúng nhân dân giữ vai trò sáng tạo lịch sử, quyết định tiến trình lịch sử xã hội nhưng vai trò đó không thể thực hiện được nếu như nó không được tổ chức lại thành lực lượng chính trị có tổ chức vững chắc – một tổ chức có sự lãnh đạo đúng đắn theo lý luận khoa học dẫn đường với đội ngũ lãnh tụ có tài năng và lập trường kiên định của nó. Đối với sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân cũng không là ngoại lệ.

 + Cụ thể:

Sự ra đời của Đảng Cộng sản không phải là ngẫu nhiên, bên ngoài phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân; trái lại, nó là một tất yếu xuất phát từ nhu cầu khách quan của sự phát triển về quy mô và chất lượng từ tự phát đến tự giác của chính phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Nhưng chỉ có nhu cầu đó vẫn chưa thể dẫn tới sự ra đời của Đảng Cộng sản mà chỉ khi có sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác – Lênin và sự phát triển của phong trào công nhân đến độ chín muồi thì mới có thể dẫn dến sự ra đời của Đảng Cộng sản. Chỉ từ khi có sự ra đời và lãnh đạo của Đảng thì phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân mới có thể vượt qua tính tự phát và đạt tới trình độ tự giác; mới có thể làm cho phong trào công nhân đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trên tiến trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình. Vai trò đó thể hiện ở 3 điểm chính sau đây:

Xem thêm:  Cách mạng xã hội chủ nghĩa và nguyên nhân của nó

Thứ nhất, trên cơ sở vận dụng những nguyên lý khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện lịch sử, cụ thể của mỗi quốc gia, mỗi thời kỳ lịch sử,… Đảng Cộng sản – với tư cách là tổ chức chính trị cao nhất của phong trào công nhân – xây dựng nên đường lối chiến lược, sách lược để lãnh đạo phong trào công nhân.

Thứ hai, trong quá trình lãnh đạo thực tiễn cách mạng, Đảng cũng chính là tổ chức chính trị cao nhất làm công việc tổ chức nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn, bổ sung, hoàn thiện lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin; tức là hoàn thiện, phát triển lý luận khoa học của nai cấp công nhân và nhân dân lao động để lý luận đó tiếp tục và mãi mãi là thế giới quan, phương pháp luận khoa học của phong trào cách mạng.

Thứ ba, với tư cách là đội ngũ tiên phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, Đảng giáo dục, giác ngộ quần chúng nhân dân; tập hợp, tổ chức, lãnh đạo quần chúng nhân dân, từ đó tạo nên sức mạnh sáng tạo lịch sử của quần chúng nhân dân.

Check Also

c879b28906e31e1d66d06429d0158f1c 310x165 - Triết học xã hội và đạo đức

Triết học xã hội và đạo đức

Chủ nghĩa Tômát mới cũng như bất cứ hệ thống thần học nào, bao giờ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *