Nói về mục đích cuộc sống, nhà văn Pháp Đi-đơ-rô khẳng định: “Nếu không có mục đích, anh không làm được gì cả. Anh cũng không làm được cái gì vĩ đại nếu như mục đích tầm thường”. Hãy bình luận câu nói trên.

hoc sinh gioi thumnail - Nói về mục đích cuộc sống, nhà văn Pháp Đi-đơ-rô khẳng định: “Nếu không có mục đích, anh không làm được gì cả. Anh cũng không làm được cái gì vĩ đại nếu như mục đích tầm thường”. Hãy bình luận câu nói trên.

Nói về mục đích cuộc sống, nhà văn Pháp Đi-đơ-rô khẳng định: “Nếu không có mục đích, anh không làm được gì cả. Anh cũng không làm được cái gì vĩ đại nếu như mục đích tầm thường”. Hãy bình luận câu nói trên. YÊU CẦU Thể loại Kiểu bài bình luận (xã hội), cụ … Read moreNói về mục đích cuộc sống, nhà văn Pháp Đi-đơ-rô khẳng định: “Nếu không có mục đích, anh không làm được gì cả. Anh cũng không làm được cái gì vĩ đại nếu như mục đích tầm thường”. Hãy bình luận câu nói trên.

Trình bày suy nghĩ của anh (chị) về ý kiến của Đi-đơ-rô: “Nếu không có mục đích, anh không làm được gì cả. Anh cũng không làm được cái gì vĩ đại nếu mục đích tầm thường”.

hoc sinh gioi thumnail - Trình bày suy nghĩ của anh (chị) về ý kiến của Đi-đơ-rô: "Nếu không có mục đích, anh không làm được gì cả. Anh cũng không làm được cái gì vĩ đại nếu mục đích tầm thường".

Trình bày suy nghĩ của anh (chị) về ý kiến của Đi-đơ-rô: “Nếu không có mục đích, anh không làm được gì cả. Anh cũng không làm được cái gì vĩ đại nếu mục đích tầm thường”. Tham khảo một số ý triển khai sau: –   Giải thích: + Ý kiến của Đi-đơ-rô bàn về … Read moreTrình bày suy nghĩ của anh (chị) về ý kiến của Đi-đơ-rô: “Nếu không có mục đích, anh không làm được gì cả. Anh cũng không làm được cái gì vĩ đại nếu mục đích tầm thường”.

DMCA.com Protection Status