Home / Lịch sử / Lịch sử lớp 8 / Tại sao chủ nghĩa phát xít thắng lợi ở Đức nhưng lại thất bại ở Pháp?

Tại sao chủ nghĩa phát xít thắng lợi ở Đức nhưng lại thất bại ở Pháp?

Chủ nghĩa phát xít thắng lợi ở Đức nhưng lại thất bại ở Pháp:

– Ở Đức: Đảng cộng sản kiên quyết đấu tranh nhưng không ngăn cản được quá trình phát xít hóa.

– Ở Pháp: Đảng Cộng sản đã huy động quần chúng nhân dân, tập hợp mọi lực lượng trong Mặt trận nhân dân chống chủ nghĩa phát xít và thi hành một số chính sách tiến bộ. Kết quả Mặt trận Nhân dân Pháp giành thắng lợi trong cuộc Tổng tuyển cử tháng 5 — 1936 và Chính phủ Mặt trận Nhân dân Pháp được thành lập.

Check Also

hoc sinh gioi thumnail - Theo em khẩu hiệu đấu tranh của phong trào Ngũ tứ có gì mới so với khẩu hiệu " Đánh đổ Mãn Thanh" của cuộc cách mạng Tân Hợi?

Theo em khẩu hiệu đấu tranh của phong trào Ngũ tứ có gì mới so với khẩu hiệu ” Đánh đổ Mãn Thanh” của cuộc cách mạng Tân Hợi?

Những điểm mới của cuộc cách mạng này là ngoài việc hướng ngọn cở đầu …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *