Tại sao phải dùng câu lệnh đóng tệp sau khi đã kết thúc ghi dữ liệu vào tệp?

Tại sao phải dùng câu lệnh đóng tệp sau khi đã kết thúc ghi dữ liệu vào tệp?
5 (100%) 480 votes

Tại sao phải dùng câu lệnh đóng tệp sau khi đã kết thúc ghi dữ liệu vào tệp?

Phải dùng câu lệnh đóng tệp sau khi đã kết thúc ghi dữ liệu vào tệp để thống tất việc ghi dữ liệu ra tệp.