Tại sao việc phát triển các vùng chuyên canh nông nghiệp kết hợp với công nghiệp chế biến lại có ý nghĩa rất quan trọng đối với tổ chức lãnh thổ nông nghiệp và phát triển kinh tế- xã hội nông thôn?

Tại sao việc phát triển các vùng chuyên canh nông nghiệp kết hợp với công nghiệp chế biến lại có ý nghĩa rất quan trọng đối với tổ chức lãnh thổ nông nghiệp và phát triển kinh tế- xã hội nông thôn?
5 (100%) 480 votes

– Việc hình thành các vùng chuyên canh nông nghiệp cho phép khai thác có hiệu quả các lợi thế về điều kiện sinh thái nông nghiệp (đất, khí hậu, nước), điều kiện kinh tế – xã hội khác nhau giữa các vùng.

– Sự phát triển các vùng chuyên canh nông nghiệp kết hợp với công nghiệp chế biến góp phần:

+ Thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nông thôn.

+ Giảm chi phí vận chuyển nguyên liệu.

+ Tạo ra nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

Loading...

+ Nâng cao giá trị kinh tế nông sản, kéo dài được thời gian bảo quản và có thể vận chuyển đi xa hơn, mở rộng thị trường tiêu thụ.

+ Kích thích nông nghiệp phát triển, tạo ra nhiều nông sản hàng hóa.

+ Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn.

—> Vì thế, nó tạo động lực cho tổ chức lãnh thổ nông nghiệp và phát triển kinh tế – xã hội ở nông thôn.

Loading...