Tại sao xung thần kinh được dẫn truyền trong một cung phản xạ chỉ theo một chiều?

Xung thần kinh được dẫn truyền trong một cung phản xạ chỉ theo một chiều vì màng sau xináp không có chết trung gian hóa học để đi về màng trước và ở màng trước không có thụ thể tiếp nhận chất trung gian hóa học.

Loading...

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • tại sao xung thần kinh được dẫn truyền trong một cung phản xạ chỉ theo một chiều
  • Tại sao xung thần kinh được dẫn truyền trong một cung phản xạ chỉ diễn ra theo một chiều
DMCA.com Protection Status