Tệp là gì?

Tệp là gì?

Loading...

Tệp là một tâp hợp các thông tin có liên quan với nhau, được mã hóa và tổ chức lưu trữ ở bộ nhớ ngoài.

Xem thêm:  Địa chỉ thư điện tử bao gồm những thành phần nào? Phần nào là quyết định tính duy nhất của địa chỉ thư điện tử? Giải thích?
DMCA.com Protection Status