Tham chiếu đến phần tử của mảng bằng cách nào?

Tham chiếu đến phần tử của mảng bằng cách nào?

Loading...

Mảng có các kiểu như biến: integer.Real.char.String.byte…. 

– Tham chiếu đến phần tử của mạng có 2 kiểu: 
** Với mảng 1 chiều: 
– Cách tham chiếu đến mảng: A[i] với i là chỉ số phân tử trong mảng. 
vd: Vẫn xét mảng 10 20 30 5 6 7 
A[1]=10; A[2]=20; A[3]=30; A[4]=50; A[5]=6; A[7]=7 

– Cách khai báo mảng: Có 2 cách khai báo: 

Khai báo trực tiếp: Thường thì cách khai báo trực tiếp được dùng nhiều hơn vì nó ngắn gọn. 

Loading...

var <tên mảng>:array[kiểu chỉ số] of <kiểu phần tử>; 

ví dụ:
a:array[1..100] of integer; 
b,c:array[1..250] of integer; 

Khai báo gián tiếp: 

type <tên kiểu mảng>=array[kiểu phần tử] of <kiểu chỉ số>; 
var <tên mảng>:<tên kiểu mảng>; 

loading...

vd: 
type mang=array[1..100] of integer; 
var a,b,c:mang; 

**Với mảng 2 chiều: 
– Tham chiếu: Vì mảng 2 chiều là bảng nên sẽ cần chỉ số hàng và chỉ số cột: A[i,j] với i là chỉ số hàng, j là chỉ số cột. 

– Khai báo: Tương tự như mảng 1 chiều nhưng thêm chỉ số cột.

DMCA.com Protection Status