Theo em, đối với mỗi con người thì những gì là quý giá nhất ? Vì sao?

Theo em, đối với mỗi con người thì những gì là quý giá nhất ? Vì sao?
5 (99.67%) 483 votes

Đối với con người thì thân thể, tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm là quý giá nhất, cần phải giữ gìn và bảo vệ. Mọi việc làm xâm phạm đến thân thể, tính mạng của người khác đều là phạm tội.