Theo em, lí tưởng sống của thanh niên Việt Nam hiện nay là gì? Vì sao?

–  Lí tưởng cao đẹp của thanh niên ngày nay là phấn đấu thực hiện mục tiêu xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Trước mắt là thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Loading...
loading...

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • theo em lý tưởng sống của thanh niên hiện nay là gì
DMCA.com Protection Status