Theo em, lí tưởng sống của thanh niên Việt Nam hiện nay là gì? Vì sao?

–  Lí tưởng cao đẹp của thanh niên ngày nay là phấn đấu thực hiện mục tiêu xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, . Trước mắt là thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công nghiệp hoá, hoá theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Loading...
Xem thêm:  Hình ảnh người lính trong bài thơ Tiểu đội xe không kính và Đồng chí
DMCA.com Protection Status