Home / Tin học / Tin học lớp 11

Tin học lớp 11

Tổng hợp tài liệu học tập tham khảo cho học sinh giỏi môn Tin học lớp 11 với đề cương, câu hỏi ôn tập và đề thi đáp án môn Tin học cho học sinh lớp 11.

Viết chương trình nhập vào một danh sách sinh viên có n người ( mỗi sinh viên có họ, tên, tuổi, quê quán). In danh sách sinh viên ra màn hình. Sắp xếp danh sách sinh viên theo tuổi và in danh sách sau khi sắp xếp ra màn hình.

danh sach sinh vien 2 - Viết chương trình nhập vào một danh sách sinh viên có n người ( mỗi sinh viên có họ, tên, tuổi, quê quán). In danh sách sinh viên ra màn hình. Sắp xếp danh sách sinh viên theo tuổi và in danh sách sau khi sắp xếp ra màn hình.

Viết chương trình nhập vào một danh sách sinh viên có n người ( mỗi sinh viên có họ, tên, tuổi, quê quán). In danh sách sinh viên ra màn hình. Sắp xếp danh sách sinh viên theo tuổi và in danh sách sau khi sắp xếp ra màn hình.

Read More »

Viết chương trình nhập vào một dãy số nguyên có n phần tử. Sắp xếp dãy số theo thứ tự giảm dần & tính giá trị trung bình của dãy.

tinh gia tri trung binh cua day - Viết chương trình nhập vào một dãy số nguyên có n phần tử. Sắp xếp dãy số theo thứ tự giảm dần & tính giá trị trung bình của dãy.

Viết chương trình nhập vào một dãy số nguyên có n phần tử. Sắp xếp dãy số theo thứ tự giảm dần & tính giá trị trung bình của dãy. Từ khóa tìm kiếm nhiều:https://hocsinhgioi com/viet-chuong-trinh-nhap-vao-mot-day-nguyen-co-n-phan-tu-sap-xep-day-theo-thu-tu-giam-dan-tinh-gia-tri-trung-binh-cua-day

Read More »