Viết chương trình tạo ra một file F3 chứa các số nguyên bằng cách nối hai file số nguyên F1 và F2 đã có trên đĩa. In nội dung của cả 3 tập tin trên ra màn hình.

Viết chương trình tạo ra một file F3 chứa các số nguyên bằng cách nối hai file số nguyên F1 và F2 đã có trên đĩa. In nội dung của cả 3 tập tin trên ra màn hình. Từ khóa tìm kiếm nhiều:cách học tin lớp 11viet chuong trinh doc tep f2 f2 f3

Viết chương trình nhập vào một danh sách sinh viên có n người ( mỗi sinh viên có họ, tên, tuổi, quê quán). In danh sách sinh viên ra màn hình. Sắp xếp danh sách sinh viên theo tuổi và in danh sách sau khi sắp xếp ra màn hình.

Viết chương trình nhập vào một danh sách sinh viên có n người ( mỗi sinh viên có họ, tên, tuổi, quê quán). In danh sách sinh viên ra màn hình. Sắp xếp danh sách sinh viên theo tuổi và in danh sách sau khi sắp xếp ra màn hình.

Viết chương trình nhập vào một ma trận vuông cấp n. In ra trong các phần tử trên đường chéo chính.

Viết chương trình nhập vào một ma trận vuông cấp n. a. In ra trong các phần tử trên đường chéo chính. b. In ra màn hình trong các phần tử trên đường chéo phụ. Từ khóa tìm kiếm nhiều:viết chuong trình nhập vào một ma trận vuông cấp nviết phương trình nhập vào một … Read moreViết chương trình nhập vào một ma trận vuông cấp n. In ra trong các phần tử trên đường chéo chính.

Viết chương trình nhập vào một dãy số nguyên có n phần tử. Sắp xếp dãy số theo thứ tự giảm dần & tính giá trị trung bình của dãy.

Viết chương trình nhập vào một dãy số nguyên có n phần tử. Sắp xếp dãy số theo thứ tự giảm dần & tính giá trị trung bình của dãy. Từ khóa tìm kiếm nhiều:nhập dãy n số theo thứ tự giảm dầncho 1 dãy số nguyên n phần tử tính các phần tưtviet chuong … Read moreViết chương trình nhập vào một dãy số nguyên có n phần tử. Sắp xếp dãy số theo thứ tự giảm dần & tính giá trị trung bình của dãy.

+