Tính tam giác: Nhập vào ba số a,b,c bất kì. Kiểm tra xem nó có thể là độ dài ba cạnh hay không, nếu không thì in ra màn hình ‘Khong la ba canh cua mot tam giac’. Ngược lại, thì in diện tích, chu vi của tam giác ra màn hình.

Tính tam giác: Nhập vào ba số a,b,c bất kì. Kiểm tra xem nó có thể là độ dài ba cạnh hay không, nếu không thì in ra màn hình ‘Khong la ba canh cua mot tam giac’. Ngược lại, thì in diện tích, chu vi của tam giác ra màn hình.
4.79 (95.81%) 382 votes

Tính tam giác: Nhập vào ba số a,b,c bất kì. Kiểm tra xem nó có thể  là độ dài ba cạnh hay không, nếu không thì in ra màn hình 'Khong la ba  canh cua mot tam giac'. Ngược lại, thì in diện tích, chu vi của tam giác ra màn hình.

Program TAMGIAC;
Uses crt;
Var    a,b,c,s,p: real;
Begin
    Clrscr;
    Writeln(‘BAI TOAN TAM GIAC:’); Writeln('———————————');
    Write('nhap a =');
    readln(a);
    Write ('nhap b =');
    readln(b); Write('nhap c =');
    readln(c);
    If ((a+b)>c)and((b+c)>a)and((a+c)>b) then
        Begin
            p:=(a+b+c)/2;
            s:=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));
            Writeln('Chu vi tam giac:',2*p:4:2);
            Writeln('Dien tich tam giac:',s:4:2);
        End
    Else
        Writeln(a,’, ‘, b,’, ‘, c, ‘ khong phai la ba canh cua tam giac') ;
    Readln;
End

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

Chia sẻ bài viết: