Tính tam giác: Nhập vào ba số a,b,c bất kì. Kiểm tra xem nó có thể là độ dài ba cạnh hay không, nếu không thì in ra màn hình ‘Khong la ba canh cua mot tam giac’. Ngược lại, thì in diện tích, chu vi của tam giác ra màn hình.

Tính tam giác: Nhập vào ba số a,b,c bất kì. Kiểm tra xem nó có thể  là độ dài ba cạnh hay không, nếu không thì in ra màn hình 'Khong la ba  canh cua mot tam giac'. Ngược lại, thì in diện tích, chu vi của tam giác ra màn hình.

Loading...

Program TAMGIAC;
Uses crt;
Var   a,b,c,s,p: real;
Begin
   Clrscr;
   Writeln(‘BAI TOAN TAM GIAC:’); Writeln('———————————');
   Write('nhap a =');
   readln(a);
   Write ('nhap b =');
   readln(b); Write('nhap c =');
   readln(c);
   If ((a+b)>c)and((b+c)>a)and((a+c)>b) then
      Begin
         p:=(a+b+c)/2;
         s:=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));
         Writeln('Chu vi tam giac:',2*p:4:2);
         Writeln('Dien tich tam giac:',s:4:2);
      End
   Else
      Writeln(a,’, ‘, b,’, ‘, c, ‘ khong phai la ba canh cua tam giac') ;
   Readln;
End

loading...

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • nhập vào ba số a b c bất kì
  • viết chương trình nhập vào 3 số a b c Ktra 3 số a b c phải là số đo 3 cạnh của 1 tqm giác không?
DMCA.com Protection Status