Tính tam giác: Nhập vào ba số a,b,c bất kì. Kiểm tra xem nó có thể là độ dài ba cạnh hay không, nếu không thì in ra màn hình ‘Khong la ba canh cua mot tam giac’. Ngược lại, thì in diện tích, chu vi của tam giác ra màn hình.

Tính tam giác: Nhập vào ba số a,b,c bất kì. Kiểm tra xem nó có thể là độ dài ba cạnh hay không, nếu không thì in ra màn hình ‘Khong la ba canh cua mot tam giac’. Ngược lại, thì in diện tích, chu vi của tam giác ra màn hình.
5 (100%) 480 votes

Tính tam giác: Nhập vào ba số a,b,c bất kì. Kiểm tra xem nó có thể  là độ dài ba cạnh hay không, nếu không thì in ra màn hình 'Khong la ba  canh cua mot tam giac'. Ngược lại, thì in diện tích, chu vi của tam giác ra màn hình.

Program TAMGIAC;
Uses crt;
Var   a,b,c,s,p: real;
Begin
   Clrscr;
   Writeln(‘BAI TOAN TAM GIAC:’); Writeln('———————————');
   Write('nhap a =');
   readln(a);
   Write ('nhap b =');
   readln(b); Write('nhap c =');
   readln(c);
   If ((a+b)>c)and((b+c)>a)and((a+c)>b) then
      Begin
         p:=(a+b+c)/2;
         s:=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));
         Writeln('Chu vi tam giac:',2*p:4:2);
         Writeln('Dien tich tam giac:',s:4:2);
      End
   Else
      Writeln(a,’, ‘, b,’, ‘, c, ‘ khong phai la ba canh cua tam giac') ;
   Readln;
End

Ứng dụng VĂN MẪU TỔNG HỢP trên điện thoại với hơn 30k bài văn mẫu hay nhất, giải bài tập SGK, soạn văn đầy đủ chi tiết. Hãy tải App ngay để chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn nhé!

Nếu thấy bài viết hay, hãy động viên và chia sẻ ban biên tập! Các bình luận không phù hợp sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • cho 3 so abc so nhap tu ban phim xem 3 so abc co phai la 3 canh cua tam giác cân không
  • cho 3 so nhap tu ban phim xem 3 so abc co phai la 3 canh cua tam giác cân không
DMCA.com Protection Status