Tính tam giác: Nhập vào ba số a,b,c bất kì. Kiểm tra xem nó có thể là độ dài ba cạnh hay không, nếu không thì in ra màn hình ‘Khong la ba canh cua mot tam giac’. Ngược lại, thì in diện tích, chu vi của tam giác ra màn hình.

Tính tam giác: Nhập vào ba số a,b,c bất kì. Kiểm tra xem nó có thể là độ dài ba cạnh hay không, nếu không thì in ra màn hình ‘Khong la ba canh cua mot tam giac’. Ngược lại, thì in diện tích, chu vi của tam giác ra màn hình.
5 (100%) 480 votes

Tính tam giác: Nhập vào ba số a,b,c bất kì. Kiểm tra xem nó có thể  là độ dài ba cạnh hay không, nếu không thì in ra màn hình 'Khong la ba  canh cua mot tam giac'. Ngược lại, thì in diện tích, chu vi của tam giác ra màn hình.

Program TAMGIAC;
Uses crt;
Var   a,b,c,s,p: real;
Begin
   Clrscr;
   Writeln(‘BAI TOAN TAM GIAC:’); Writeln('———————————');
   Write('nhap a =');
   readln(a);
   Write ('nhap b =');
   readln(b); Write('nhap c =');
   readln(c);
   If ((a+b)>c)and((b+c)>a)and((a+c)>b) then
      Begin
         p:=(a+b+c)/2;
         s:=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));
         Writeln('Chu vi tam giac:',2*p:4:2);
         Writeln('Dien tich tam giac:',s:4:2);
      End
   Else
      Writeln(a,’, ‘, b,’, ‘, c, ‘ khong phai la ba canh cua tam giac') ;
   Readln;
End

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • Viết chương trình thực hiện nhập ba số A B C từ bàn phím kiểm tra và thông báo ABC có lập thành ba cạnh của tam giác
  • chương trình con nhập 3 số a b c
  • giải bằng batcan độ dài a b c có phải là độ dài 3 canh tam giác không ? nếu phải tính chu vi diên tich
  • kiem tra 3 so thuc co phai la 3 cạnh cua tam giác hay ko viết chương trình bằng c#
  • nhap 3 so a b c bat ki hay kiêm tra xem ba so do cơ phai canh cua mot tâm giac hay khong/