Tính x lũy thừa y ( Với x, y là số thực).

Đánh giá bài viết

Tính x lũy thừa y ( Với x, y là số thực).

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • viết chương trình pascal tính x mũ n với x và n là số thực