Tính x mũ n (Với n là số nguyên không âm).

Đánh giá bài viết

Tính x mũ n (Với n là số nguyên không âm).

Chia sẻ bài viết: