Trăm trâu trăm cỏ. Trâu đứng ăn năm. Trâu nằm ăn ba. Trâu già ba con một bó. Hỏi có bao nhiêu con mỗi loại?

Trăm trâu trăm cỏ.

Loading...

Trâu đứng ăn năm.

Trâu nằm ăn ba.

Trâu già ba con một bó.

Hỏi có bao nhiêu con mỗi loại?

Loading...

loading...
DMCA.com Protection Status