Home / Lịch sử / Lịch sử lớp 8 / Trình bày diến biến cuộc khởi nghĩa Xi-Pay (1857-1859)

Trình bày diến biến cuộc khởi nghĩa Xi-Pay (1857-1859)

– Nguyên nhân sâu xa: chính sách thống trị hà khắc của thực dân Anh, nhất là chính sách "chia để trị", tìm cách khơi sâu sự khác biệt về chủng tộc, tôn giáo và đẳng cấp trong xã hội đã dẫn đến mâu thuẫn sâu sắc giữa nhân dân Ấn Độ với thực dân Anh.

– Duyên cớ: binh lính Xi-pay bất mãn trước việc bọn chỉ huy Anh bắt giam nhiều người lính có tư tưởng chống đối.

– Diễn biến của cuộc khởi nghĩa Xi-pay: ngày 10 – 5 – 1857, hàng vạn lính Xi-pay đã nổi dậy khởi nghĩa vũ trang chống thực dân Anh. Cuộc khởi nghĩa đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo nông dân,nhanh chóng lan ra khắp miền Bắc và một phần miền Trung Ân Độ. Nghĩa quân đã lập được chính quyền, giải phóng được một số thành phố lớn. Cuộc khởi nghĩa duy trì khoảng 2 năm ( 1857 – 1859) thì bị thực dân Anh đàn áp đẫm máu.

– Ý nghĩa: cuộc khởi nghĩa tiêu biểu cho tinh thần đấu tranh bất khuất của nhân dân Ấn Độ chống chủ nghĩa thực dân, giải phóng dân tộc. Thúc đẩy phong trào đấu tranh chống thực dân Anh giành độc lập.

Check Also

hoc sinh gioi thumnail - Theo em khẩu hiệu đấu tranh của phong trào Ngũ tứ có gì mới so với khẩu hiệu " Đánh đổ Mãn Thanh" của cuộc cách mạng Tân Hợi?

Theo em khẩu hiệu đấu tranh của phong trào Ngũ tứ có gì mới so với khẩu hiệu ” Đánh đổ Mãn Thanh” của cuộc cách mạng Tân Hợi?

Những điểm mới của cuộc cách mạng này là ngoài việc hướng ngọn cở đầu …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *