Trong sơ đồ thao tác với tệp, khi cần nhập dữ liệu từ tệp phải dùng những thao tác nào?

Trong sơ đồ thao tác với tệp, khi cần nhập dữ liệu từ tệp phải dùng những thao tác nào?

Loading...

Trong sơ đồ thao tác với tệp, khi cần nhập dữ liệu từ tệp phải dùng những thao tác như gắn tên tệp, mở tệp để ghi, ghi dữ liệu vào tệp, đóng tệp để hoàn tất việc ghi dữ liệu.

asyigri ( f, f i) ; rewrite ( f ),

write (f, X,' ',Y, ' ',Z');{ghi giá trị các biến x, y, z vào tệp}

close(f) ;

Loading...

 

loading...
DMCA.com Protection Status