Vì sao các đề nghị cải cách ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX không thực hiện được?

* Các đề nghị cải cách ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX không thực hiện được vì:

Loading...

– Các đề nghị cải cách vẫn mang tính chất lẻ tẻ, rời rạc, chưa xuất phát từ những cơ sở bên trong, chưa động chạm tới những vấn đề cơ bản của thời đại.

– Triều đình phong kiến bảo thủ, cự tuyệt mọi đề nghị cải cách.

Xem thêm:  Trình bày ý nghĩa lịch sử và bài học của Công xã Pa- ri?
DMCA.com Protection Status