Viết chương trình giải bất phương trình bậc 1 (ax + b > 0)

Viết chương trình giải bất phương trình bậc 1 (ax + b > 0)
3.4 (68%) 5 votes

Viết chương trình giải bất phương trình bậc 1 (ax + b > 0)

Program BAT_PHUONG_TRINH_BACI;
Uses crt;
Var a,b: real;
Begin
    Clrscr;
    Writeln('GIAI BAT PHUONG TRINH BAC NHAT: AX + B > 0');
    Writeln('———————————————————————-');
    Write('nhap a=');readln(a);
    Write('nhap b=');readln(b);
    If a<>0 then
        If a>0 then
            Writeln('Bat phuong trinh co nghiem: x>=',-b/a:4:2)
        Else
            Writeln('Bat phuong trinh co nghiem: x<=',-b/a:4:2)
    Else
        If b>=0 then
            Writeln('Bat phuong trinh co vo so nghiem')
        Else
            writeln('Bat phuong trinh vo nghiem');
    Readln;
End.

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

Chia sẻ bài viết: