Home / Tin học / Tin học lớp 11 / Viết chương trình giải bất phương trình bậc 1 (ax + b > 0)

Viết chương trình giải bất phương trình bậc 1 (ax + b > 0)

Viết chương trình giải bất phương trình bậc 1 (ax + b > 0)

Program BAT_PHUONG_TRINH_BACI;
Uses crt;
Var a,b: real;
Begin
   Clrscr;
   Writeln('GIAI BAT PHUONG TRINH BAC NHAT: AX + B > 0');
   Writeln('———————————————————————-');
   Write('nhap a=');readln(a);
   Write('nhap b=');readln(b);
   If a<>0 then
      If a>0 then
         Writeln('Bat phuong trinh co nghiem: x>=',-b/a:4:2)
      Else
         Writeln('Bat phuong trinh co nghiem: x<=',-b/a:4:2)
   Else
      If b>=0 then
         Writeln('Bat phuong trinh co vo so nghiem')
      Else
         writeln('Bat phuong trinh vo nghiem');
   Readln;
End.

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • viet ohuong trinh pascal phuong trinh mot nghiem
  • winform giai phuong trinh bac 1
Xem thêm:  Trăm trâu trăm cỏ. Trâu đứng ăn năm. Trâu nằm ăn ba. Trâu già ba con một bó. Hỏi có bao nhiêu con mỗi loại?

Check Also

tong tich ma tran 1 - Viết chương trình nhập vào một ma trận vuông cấp n. Tính tổng của 2 ma trận.

Viết chương trình nhập vào một ma trận vuông cấp n. Tính tổng của 2 ma trận.

  Viết chương trình nhập vào một ma trận vuông cấp n. a. Tính tổng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *