Viết chương trình giải phương trình bậc 1 (ax + b = 0)

Viết chương trình giải phương trình bậc 1 (ax + b = 0)
3.67 (73.33%) 3 votes

Viết chương trình giải phương trình bậc 1 (ax + b = 0)

Program GIAI_PHUONG_TRINH_BAC_NHAT;

Var a,b,x:real;

Begin

    Clrscr;

Loading...

    Writeln('GIAI PHUONG TRINH BAC NHAT: AX + B=0');

    Writeln('————————————————————');

    Write ('Nhap a= ');

    readln(a);

Loading...

    Write ('Nhap b= ');

    readln(b);

    If(a=0) then

        If(b=0) then

            Writeln(' Phuong trinh co vo so nghiem')

        Else
        
            writeln(' Phuong trinh vo nghiem')

    Else
        
        Writeln('Phuong trinh co nghiem x=',-b/a:4:2);
    
    Readln;

End.

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

Chia sẻ bài viết: