Viết chương trình nhân hai số phức A, B.

Đánh giá bài viết

Viết chương trình nhân hai số phức A, B.