Viết chương trình nhân hai số phức A, B.

Viết chương trình nhân hai số phức A, B.
Đánh giá bài viết

Viết chương trình nhân hai số phức A, B.