Viết chương trình nhập từ bàn phím số nguyên dương N và đưa ra màn hình số hạng thứ N của dãy Phi-bo-na-xi. Chương trình của bạn thực hiện với giá trị lớn nhất của N là bao nhiêu?

Viết chương trình nhập từ bàn phím số nguyên dương N và đưa ra màn hình số hạng thứ N của dãy Phi-bo-na-xi. Chương trình của bạn thực hiện với giá trị lớn nhất của N là bao nhiêu?

Loading...

Ta cần viết chương trình nhập vào từ bàn phím số nguyên dương N và đưa ra màn hình sổ hạng thứ N của dãy Phi-bô-nan-xi và đưa ra kết luận: với giá trị lớn nhất nào của N thì chương trình thực hiện được?

Chương trình:

program bai7_chuong4;

uses crt;

Loading...

var

N,i: word;

F,F1,F2: word;

Begin

loading...

clrscr;

repeat

writeln('Tim so hang thu N cua day Fibonaxi, Nĩ='));

readln(N);

if N<=2 then writeln(’Moi nhap lai!');

until N>2 F1:= 1 F2:= 2 for i:= 3 to N do

begin

F:= F1 + F2;

Fl:= F2;

F2:= F;

end;

writeln('So fibonaxi thu', N: 5, ' la ’, F: 10);

readln;

DMCA.com Protection Status