Viết chương trình nhập vào một ma trận, tính tổng bình phương của các số âm trong ma trận trên.

Đánh giá bài viết

Viết chương trình nhập vào một ma trận, tính tổng bình phương của các số âm trong ma trận trên.

 

+