Viết chương trình nhập vào một ma trận vuông cấp n. In ra trong các phần tử trên đường chéo chính.

Viết chương trình nhập vào một ma trận vuông cấp n.

Loading...

a. In ra trong các phần tử trên đường chéo chính.

b. In ra màn hình trong các phần tử trên đường chéo phụ.

loading...
DMCA.com Protection Status