Viết chương trình nhập vào một ma trận vuông cấp n. In ra trong các phần tử trên đường chéo chính.

Đánh giá bài viết

Viết chương trình nhập vào một ma trận vuông cấp n.

a. In ra trong các phần tử trên đường chéo chính.

b. In ra màn hình trong các phần tử trên đường chéo phụ.

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • viết chuong trình nhập vào một ma trận vuông cấp n
  • viết phương trình nhập vào một ma trận vuông cấp n