Viết chương trình nhập vào một ma trận vuông cấp n. Tính tổng của 2 ma trận.

Đánh giá bài viết

 

Viết chương trình nhập vào một ma trận vuông cấp n.

a. Tính tổng của 2 ma trận.

b. Tính tích của 2 ma trận.

Loading...