Home / Môn đại cương / Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Tài liệu tham khảo cho sinh viên giỏi môn Đường lối cách mạng của Đảng với đề cương, câu hỏi ôn tập môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam.

Đường lối xây dựng và phát triển nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

gai xinh di hoc dep 310x165 - Đường lối xây dựng và phát triển nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

1. Quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng nền văn hoá thời kỳ trước đổi mới Khái niệm văn hoá chủ yếu được hiểu theo nghĩa hẹp: "Văn hoá là đời sống tinh thần của xã hội", "Văn hoá là hệ các giá trị truyền thống, lối sống". …

Read More »

Đường lối và chủ trương của Đảng giải quyết các vấn đế xã hội

5247396 image 310x165 - Đường lối và chủ trương của Đảng giải quyết các vấn đế xã hội

Các vấn đề xã hội bao gồm nhiều lĩnh vực như: giải quyết việc làm, thu nhập, bình đẳng xã hội, khuyến khích làm giàu, xoá đói giảm nghèo, chăm sóc sức khoẻ, cung ứng dịch vụ công, an sinh xã hội, cứu trợ xã hội, chính sách dân số …

Read More »

Mục tiêu quan điểm và chủ trương xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới

nu sinh dak lak xinh 15 040142 310x165 - Mục tiêu quan điểm và chủ trương xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới

a) Mục tiêu và quan điểm xây dựng hệ thống chính trị Ngay từ Đại hội VI, Đảng ta đã chỉ rõ cần đổi mới chính trị, trong đó có đổi mới hệ thống chính trị. Mục tiêu: Mục tiêu chủ yếu của đổi mới hệ thống chính trị là …

Read More »

Hệ thống chuyên chính vô sản theo tư tưởng làm chủ tập thể (1975-1985)

Hinh anh hot5 310x165 - Hệ thống chuyên chính vô sản theo tư tưởng làm chủ tập thể (1975-1985)

Từ tháng 4-1975, với thắng lợi hoàn toàn và triệt để của sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước, cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn mới, giai đoạn tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa trong cả nuớc. Do đó, hệ thống chính trị của nước ta cũng …

Read More »

Hệ thống dân chủ nhân dân làm nhiệm vụ lịch sử của chuyên chính vô sản (1954 -1975)

nu sinh truong y dep thuan khi218637 310x165 - Hệ thống dân chủ nhân dân làm nhiệm vụ lịch sử của chuyên chính vô sản (1954 -1975)

Ở nước ta, khi giai cấp công nhân giữ vai trò lãnh đạo cách mạng thì thắng lợi của cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân cũng là sự bắt đầu của cách mạng xã hội chủ nghĩa, sự bắt đầu của thời kỳ thực hiện nhiệm vụ lịch …

Read More »

Một số chủ trương tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

nu sinhg do guc hinh 3 310x165 - Một số chủ trương tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

a) Thống nhất nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là làm cho nó phù hợp với các yêu cầu và nguyên tắc của kinh tế thị trường định …

Read More »

Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

nu sinh d20181115 040205 310x165 - Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

1. Quá trình hình thành tư duy của Đảng về kinh tế thị trường trong thời kỳ đổi mới Trước đổi mới, nền kinh tế vận hành theo cơ chế  kế hoạch hoá, tập trung, hành chính và bao cấp, do đó đã nhận thức không đúng về cơ chế …

Read More »