Nội dung đường lối đối ngoại, hội nhập quốc tế

a) Mục tiêu, nhiệm vụ và tư tưởng chỉ đạo Trong các văn kiện liên quan đến lĩnh vực đối ngoại, Đảng ta đều chỉ rõ cơ hội và thách thức của việc mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, trên cơ sở đó Đảng xác định mục tiêu, nhiệm vụ và tư tưởng … Read moreNội dung đường lối đối ngoại, hội nhập quốc tế

Đường lối xây dựng và phát triển nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

1. Quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng nền văn hoá thời kỳ trước đổi mới Khái niệm văn hoá chủ yếu được hiểu theo nghĩa hẹp: "Văn hoá là đời sống tinh thần của xã hội", "Văn hoá là hệ các giá trị truyền thống, lối sống". "Văn hoá là năng lực … Read moreĐường lối xây dựng và phát triển nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

Đường lối và chủ trương của Đảng giải quyết các vấn đế xã hội

Các vấn đề xã hội bao gồm nhiều lĩnh vực như: giải quyết việc làm, thu nhập, bình đẳng xã hội, khuyến khích làm giàu, xoá đói giảm nghèo, chăm sóc sức khoẻ, cung ứng dịch vụ công, an sinh xã hội, cứu trợ xã hội, chính sách dân số và kế hoạch hoá gia … Read moreĐường lối và chủ trương của Đảng giải quyết các vấn đế xã hội

Đổi mới tư duy về hệ thống chính trị

Việc không sử dựng khái niệm "hệ thống chuyên chính vô sản" và sử dụng khái niệm "hệ thống chính trị" là kết quả của bước đổi mới tư duy chính trị có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, thể hiện ở các vấn đề như: Nhận thức mới về mối quan … Read moreĐổi mới tư duy về hệ thống chính trị

Mục tiêu quan điểm và chủ trương xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới

a) Mục tiêu và quan điểm xây dựng hệ thống chính trị Ngay từ Đại hội VI, Đảng ta đã chỉ rõ cần đổi mới chính trị, trong đó có đổi mới hệ thống chính trị. Mục tiêu: Mục tiêu chủ yếu của đổi mới hệ thống chính trị là nhằm thực hiện tốt hơn … Read moreMục tiêu quan điểm và chủ trương xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới

Hệ thống chuyên chính vô sản theo tư tưởng làm chủ tập thể (1975-1985)

Từ tháng 4-1975, với thắng lợi hoàn toàn và triệt để của sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước, cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn mới, giai đoạn tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa trong cả nuớc. Do đó, hệ thống chính trị của nước ta cũng chuyển sang giai đoạn mới: … Read moreHệ thống chuyên chính vô sản theo tư tưởng làm chủ tập thể (1975-1985)

Hệ thống dân chủ nhân dân làm nhiệm vụ lịch sử của chuyên chính vô sản (1954 -1975)

Ở nước ta, khi giai cấp công nhân giữ vai trò lãnh đạo cách mạng thì thắng lợi của cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân cũng là sự bắt đầu của cách mạng xã hội chủ nghĩa, sự bắt đầu của thời kỳ thực hiện nhiệm vụ lịch sử của chuyên chính vô … Read moreHệ thống dân chủ nhân dân làm nhiệm vụ lịch sử của chuyên chính vô sản (1954 -1975)

Hệ thống chính trị dân chủ nhân dân (1945 – 1954)

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thắng lợi, Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời đánh dấu sự hình thành ở nước ta một hệ thống chính trị cách mạng với các đặc trưng sau đây: – Có nhiệm vụ thực hiện đường lối cách mạng "Đánh đuổi bọn đế quốc xâm … Read moreHệ thống chính trị dân chủ nhân dân (1945 – 1954)

Một số chủ trương tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

a) Thống nhất nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là làm cho nó phù hợp với các yêu cầu và nguyên tắc của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, … Read moreMột số chủ trương tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

1. Quá trình hình thành tư duy của Đảng về kinh tế thị trường trong thời kỳ đổi mới Trước đổi mới, nền kinh tế vận hành theo cơ chế  kế hoạch hoá, tập trung, hành chính và bao cấp, do đó đã nhận thức không đúng về cơ chế thị trường, về sản xuất … Read moreĐường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa