Viết chương trình nhập vào một dãy số nguyên có n phần tử. Sắp xếp dãy theo thứ tự tăng dần và in kết quả ra màn hình.

Viết chương trình nhập vào một dãy số nguyên có n phần tử. Sắp xếp dãy theo thứ tự tăng dần và in kết quả ra màn hình.
5 (100%) 1 vote

Viết chương trình nhập vào một dãy số nguyên có n phần tử.

a. Sắp xếp dãy theo thứ tự tăng dần và in kết quả ra màn hình.

b. Nhập vào một số x bất kì, đếm số lần xuất hiện của nó trong dãy trên.

c. In ra màn hình số phần tử nhỏ hơn hoặc bằng x.

d. In ra màn hình số phần tử lớn hơn x.

Loading...

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • viết chương trình nhập vào một dãy số nguyên có n phần tử
  • nhập vào dãy số n từ bàn phím sắp xếp theo thứ tự tăng dần
  • Tin 11 Vctht thuc hien sap xep day so 1 chieu tang dan can su dung ctc thu tuc nhap day 1 chieu thu tuc sap xep day tang dan
  • viet chuong trinh nhap day gom 20 so nguyen/
+