Viết chương trình nhập vào một dãy số nguyên có n phần tử. Sắp xếp dãy theo thứ tự tăng dần và in kết quả ra màn hình.

Đánh giá bài viết

Viết chương trình nhập vào một dãy số nguyên có n phần tử.

a. Sắp xếp dãy theo thứ tự tăng dần và in kết quả ra màn hình.

b. Nhập vào một số x bất kì, đếm số lần xuất hiện của nó trong dãy trên.

c. In ra màn hình số phần tử nhỏ hơn hoặc bằng x.

d. In ra màn hình số phần tử lớn hơn x.

Loading...

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • viết chương trình nhập vào một dãy số nguyên có n phần tử
  • viết chương trình 1 dãy số nguyên bất kì
  • viet chuong trinh nhapvvao day so X gom 20 so ngyuyen duong sau do in x ra man hinh